Insights

23 September, 2021 < Back

కార్జవాి ల్ 115 సంవత్స రాలు నండిన పురాత్న కుటంబ వాా పారం. 1920 లోమానువల్ కార్జవాి ల్ ాపిoచారు. కారవ జాల్ ఒక చినన ముద్రణా దుకాణంతో మొరలై లాటిన్ అమెర్జకాలో అతి పెరదైద న కాగిత్ం వ్యాత్పత్తుల కంపెనీ గా ఎదిగింది. ఈ కంపెనీ కొలంబియాదేశం బౌదికి, ఆర్జకి అభివృదికిి తోడ్ప డింది. అది 12 రంగాలలొ 20 కంపెనీలకు విసర్జు ంచింది. పేకేజంగు,టెకాన లజీ, విరా, కాగిత్ం, కాగిత్ం గుజ్జిత్యారు చేస్ుంది.

సిబబ ంది 23000

20వ శతాబంద వరకు కంపెనీ కుటంబ నేద్త్తత్వ ంలో నడిచింది. 2008లోమొరటి కుటంబేత్ర ముఖ్ా నరవ హణాధికార్జ (CEO) ర్జకార్డొఓబెరాగం (ఓబెరాగం) న నయోగించారు. 2014 నాటికి హోల్ంొ గ్ కంపెనీ, 7 ఆపరేటింగ్ కంపెనీలు వాటి సంబధిత్ బోరుొలు, 280 కుటంబ వాటాదారుల వా వహారాలు, ఓబెరాగం పరా వేక్షణలో ఉనాన యి. ఇది 6వత్రంలో నడుస్ునన పటిష్మైఠ న కంపెనీ.

కార్జవాి ల్ వాా పారంలో ఎన్నన సమసాలన ఎదుర్డక ంది . అందులో ఒకటిహోల్ంొ గ్, ఆపరేటింగ్ కంపెనీలన పబిక్ి కంపెనీలుగామారచ టం, కుటంబంలో రృఢమైన ఐకా తా సంద్పదాయం, నైతికత్, మంచి పేరు, దాత్ృత్వ ం కొనాగించటం.

కార్జవాి ల్ కుటంబ వాా పార పర్జపాలనా విధానం ద్పకారంహోల్ంొ గ్ కంపెనీలోను, ఆపరేటింగ్ కంపెనీలలో కార్డప రేట్ బోరుొలు వేరు వేరుగా నెలకొలప బాొయి

వాళ్ళ కుటంబ రాజాా ంగానకి రండు ద్పధాన ఉదేదశ్యాలు నాన యి

 • వాా పారంలో నైతికత్
 • కుటంబంలో ఐకా త్.
 • రర్జపాలనావిధానుంలో ముఖ్ా మైన మారదగ రశకాలు, అనుసరణలు

 • కుటంబ రాజాా ంగంలో - కుటంబ పర్జష్ద్ విధానం, విలువలు, యాజమానా విధానం, డివిడండ్ిపంపకం, కుటంబ సభ్యా లకి వాా పారంలో ఉద్యా గాల అరత్హ లు ఇత్ర నబంధనలు - వీటనన ంటికి సంబంధించిన పాలసీలు ద్వాస్కునాన రు.
 • బోరుొలోికుటంబసభ్యా లు, సవ త్ంద్త్ నరేశదకులు ఎంత్మంది ఉంాల్, అరత్హ లు నరవచించబాొయి. కుటంబ శ్యఖ్లనన ంటికి కాన ఆశ్యఖ్ల యాజమానా వాటా నష్పతిులో కాన ద్పాతినధా ం ఇవవ నకక రలేదు.
 • వాటాదారుల ఒపప ంరం (Shareholders’ Agreement) ఉంది. వాటాల అమమ కం గుర్జంచి నబంధనలు ఉనాన యి.
 • ఫామిలీ కౌనస ల్ సభ్యా లు ఫామిలీ అస్సంబ్లలోి ఎనున కోబడ్తారు. ఫామిలీ అస్సంబ్లి సంవత్స రానకి ఒకార్జ కలుస్ుంది. 18 సంవత్స రాల పైబడిన కుటంబ సభ్యా లు ఇందులో పాలొగంటారు. ఫామిలీ కౌనస ల్ లో తీస్కునన నరయాణ లు ఫామిలీ అస్సంబ్లిలో ధృవీకర్జాురు.
 • ముఖ్ా కారా నరావ హణాధికార్జన కుటంబ సభ్యా లు కుటంబేత్ర ఉనన తోద్యా గులు కల్సి ఎనున కొంటారు.
 • ముగుగరు వాా పారంలొ పనచేస్ కుటంబ సభ్యా ల కమిటీ, ముఖ్ా కారా నరవ
 • హణాధికార్జ నరయాణ లు తీస్కోవటానకి సహాయ పడ్తారు.

 • కమిటీలో ఇరరుద ఫామిలీ కౌనస ల్ సభ్యా లు ఒకరు బోర్డొలో పనచేసే కుటంబేత్ర ఉద్యా గులు ఉంటారు. ఆ సభ్యాణ్ణణహొల్ంొ గ్ కంపెనీ ఎనున కుంటంది
 • ఈ కమెటీ వాా పారంలో పనచేసే 28 కుటంబసభ్యా ల గుర్జంచిన సమాచారం, వాళ్ళ పనతీరు గుర్జంచిన ర్జపొరులు సేకర్జంచి వాటి ఆధారంగా నయామకాలు చేస్ుంది.ఉద్యా గుల పురోగతినకూా ఈ కమెటీ పరావేక్షిస్ుంది
 • ముఖ్ా కారా నరవ హణాధికార్జకి ఉద్యా గుల విష్యలో అంతిమ నరయాణ ధికారం ఉంటంది. • కంపెనీ పెటలబడుల విష్యంలో ఒక నాాయబరమైి న నధి ఉంటంది. ఈ నధి డివిడండు పంపకాల కోసం ఏరాప ట చేారు. డివిడండులో సభ్యా లు కనీస జీవన శైల్/ ద్పమణాలు సమకూరేచ ందుకు కేటాయింపు ఉంటంది. యాజామానా వాటా నష్పతిుతో దీనకి సంబంధం లేదు. ఈ భాగానన 'ామజక డివిడండ్' అంటారు. ఇది అంరర్జకి సమానంగా ఇాురు.
 • ఈ పైన చెిప న విధి విధానాల ఆచరణవలికార్జవాి ల్ కుటంబ వాా పారం రృఢమైన కుటంబ సంబంధాలతో పటిష్మైఠ న వాా పారంతో 115 సంవత్స రాలు మనగల్గింది. శ్యశవ త్త్వ ాధనకి మారరగ ర్జికంగా నల్చింది

  sastry

  S.V.M. Sastry

  About the Writer

  Sri S.V.M. Sastry, now working as Senior Consultant in Parampara Family Business Institute (PFBI) was a retired General Manager of State Bank of Hyderabad. After retirement, he joined GMR group in 2004. He was instrumental in setting up Family Office which functioned as nodal point for conducting family meetings to shape the Family Constitution, the first version of which was signed by GMR Family in 2007. There after he worked with leading legal experts to create Trusts in the names of the four family branches which were given 25% of ownership share each.

  Share on

  Get your Monthly Subscriptions

  You may be interested in

  PFBI Connect

  Monthly E-zine offerings

  Know More

  Video Gallery

  Characteristics of Generative Families- Dennis Jaffe

  Know More

  Family Business Videos

  Explore The Breakout Sessions

  Know More

  Case Study

  Offering in-depth study into the business-related.

  Know More

  Become a Member

  Member will have exclusive access to
  articles / videos / expert columns

  This exclusive service is free of cost
  for a limited period of time and
  soon will become a paid service.