Insights

23 April, 2022 < Back

నిర్యణ ం తీసుకోవడంలో ిర్ర ్వం, సర్స్ మరియు ిర్ర ్వం ఉండేలా వ్యా పారాలు విధానాలను రూపందిస్తాయి. అదేవిధంగా, అనేక విజయవం్మైన కుటంబ వ్యా పారాలు దృష్ట, ి నిబద్ధ , ఒకదానికొకటి స్తనుకూల సంబంధాలు మరియు వ్యా పార్ం యొకక ఐకా ్ను నిరిమ ంచే ప్రప్ియ దావ రా విధానాలను అభివృదిధచేస్తాయి. విధానాలు కుటంబాలు ఊహంచిన సవ్యళ్పైల రని చేయడానిి వీలు కల్పిస్తాయి. అవి సంబంధాల మధా ఘర్ణష లను ్గ్ంగ చడంలో సహాయరడతాయి.

ఉదాహర్ణకు, ఈ ప్రశ్న లను రరిగణంచండి:

 • నా మేనలులడు రదోనన తి పందాలని నా సోదరుడు భావించినా, నేను అంగీకరించకపోతే ఏమి జరుగుతంది?
 • కుటంబ వ్యా పార్ంలో చేర్డానిి మందు నా కొడుకు మరిం్ రని అనుభవం పందాలని నేను ఎలా చెరి గలను?
 • మీకొడుకుకుటంబవ్యా పార్ంలోఎలారని చేయగలడుమరియుఅదే సమయంలోమరొక వ్యా పారానిన ఎలా నిర్వ హంచగలడు?
 • విధానాలు అవసర్మయ్యా మందు వ్యటిని అభివృదిధచేయడం కుటంబాలకు దిశానిర్దశ్ేం మరియు దిశ్ను ఇసుాంది. ఇది కుటంబాలు వ్యా పార్ జీవి్చప్కం మరియు కుటంబ అవసరాలను దృష్టలోి ఉంచుకుని వ్యరి సందర్భ ం, సంసక ృతిి సంబంధంచిన వ్యరి సవ ం్ విధానాలను రూపందించుకునే అవకాశానిన అందిసుాంది.

  విధాన-నిరాధర్ణ ప్రప్ియ కుటంబాలు ి్ల ి సమసా లపై ఒకరితో ఒకరు కమ్యా నికేట్ చేయడం, సమసా లను కల్పి రరి్క రించుకోవడం, సమసా లను బృందంగా రరి్క రించుకోవడం, కల్పి ఆలోచించడం మరియు విభేదాలను రరి్క రించుకోవడం వంటి వ్యటిని నేరుు కునేటప్పి డు వ్యరిని బలోపే్ం చేసుాంది మరియు ఏకం చేసుాంది. ఏ కుటంబమ్య తాను ఎదురొక నే ప్రతి సమసా ను ఎప్పి డూ ఊహంచలేనందున, విధాన రూరకలి న ప్రప్ియ దావ రా అభివృదిధచేయబడిన నైప్పణ్యా లు మరియువిశావ సం ఊహంచని సమసా లను ఎదుర్కక వడంలో వ్యరిి సహాయరడతాయి.

  విధానం అభివృదిధఅనేది కొనస్తగుతనన, రరిణ్యమా్మ కమైన, దాదాప్ప శాశ్వ ్మైన ప్రప్ియ.

  కొన్ని ముఖ్ా మైన విధానాలు:

 • పాలన: బోరుుసభ్యా ల నియామకాలకు ప్రమాణ్యలు, బోరుుకూరుి, కుటంబ కౌనిి ల్ లేదా కుటంబ సంఘం కోసం సభా ్వ ప్రమాణ్యలు, కుటంబ సమావేశాలకు నిధులు, వ్యర్సుల ఎంపిక ప్రప్ియ మొదలైనవి.
 • ఉపాధ: అర్్హ లు, వ్యా పార్ంలోి ప్రవేశ్ం, రిపోరింిగ్ సంబంధాలు, రరిహార్ం.
 • యాజమానా ం మరియుఆరికర ప్రణ్యళిక: యాజమానా ం మరియుఓటింగ్ హకుక లు, వివ్యద రరిష్కక ర్ ప్రప్ియ, డివిడండ్లు, విమి ాప్రప్ియ, వ్యటాదారుల ఒరి ందాలు, హకుక లు.
 • వాకుాల మధా సంబంధాలు: ప్రవర్నాా నియమావళి, సంఘర్ణష రరిష్కక ర్ం, వినడం.

 • దీని నుండి స్వవ కరించబడింది - డవలపింగ్ ఫ్యా మిలీ బిజినెస్ పాలస్వస్: యువర్ గైడ్ ట ది ఫ్యా చర్ (ప్ెయిగ్ ఆరాన ఫ్, జోసెఫ్ ఆస్ట్స్తిచన్ మరియుజాన్ వ్యర్), ు ఫ్యా మిలీ బిజినెస్ లీడర్ష్టప్ ిరీస్ నం. 11.

  sastry

  S.V.M. Sastry

  About the Writer

  Sri S.V.M. Sastry, now working as Senior Consultant in Parampara Family Business Institute (PFBI) was a retired General Manager of State Bank of Hyderabad. After retirement, he joined GMR group in 2004. He was instrumental in setting up Family Office which functioned as nodal point for conducting family meetings to shape the Family Constitution, the first version of which was signed by GMR Family in 2007. There after he worked with leading legal experts to create Trusts in the names of the four family branches which were given 25% of ownership share each.

  Share on

  Get your Monthly Subscriptions

  You may be interested in

  PFBI Connect

  Monthly E-zine offerings

  Know More

  Video Gallery

  Characteristics of Generative Families- Dennis Jaffe

  Know More

  Family Business Videos

  Explore The Breakout Sessions

  Know More

  Case Study

  Offering in-depth study into the business-related.

  Know More

  Become a Member

  Member will have exclusive access to
  articles / videos / expert columns

  This exclusive service is free of cost
  for a limited period of time and
  soon will become a paid service.