Insights

23 March, 2022 < Back

కుటుంబ నిర్వ హణ కుంపెనీలలో, "అర్తహ " అనేది తర్చుగా "బాకీ" అనే భావనను సూచిస్తుంది: సుంపద; ఉపాధి; మరియు ఈ ప్పయోజనాలను సాధిుంచడానికి అర్తహ లేదా కష్పట డి పనిచేయాల్సి న అవసర్ుం లేకుుండా హోదా. అర్తహ పని నీతిని ప్పదరిశ ుంచని లేదా ఇతర్ ఉద్యో గుల నిబదతధ ను ప్పదరిశ ుంచని కుటుంబ సభ్యో లకు దారి తీస్తుంది. అర్తహ ను కల్సగి ఉనన కుటుంబ సభ్యో లు తర్చుగా కుటుంబేతర్ ఉద్యో గులు "పని చేయడానికి జీవుంచాలని" ఆశిసాతరు - అయితే కుటుంబ కార్ో నిర్వవ హకులు చాలా సమయుం తీస్కుుంటారు. అర్తహ యొకక భావుం చేయవచుు కుటుంబ సభ్యో డు నిర్ుంకుశ శైల్సలో నిర్వ హుంచేలా కూడా దారి తీస్తుంది — వారు వాో పార్ుంలో తమకు కావలసినది చేయగలర్ని మరియుకుటుంబ సభ్యో లుకాని ఉద్యో గులువారు చెప్పినటుఖచిు తుంగా చేయవలసి ఉుంటుంది.

సాధార్ణుంగా "నెక్స్ి ్ జనరేష్న్" (NxG) సభ్యో లు "అరుహలు" అని లేబుల్ చేయబడతారు. ఏదేమైనపి టికీ, తదుపరి తర్వనిన ప్ోతి హుంచడుంలో లేదా నిరోధిుంచడుంలో సీనియర్ తర్ుం మరియుతల్సదు ుంప్డులు ముఖో మైన పాప్త ోషిసాతరు.

తల్లిదుండ్రులుఏ పాడ్రత పోషిస్తారు?

తల్సదు ుంప్డులు అనుభవుంచినటుప్పలలుు బాధపడకుుండా ఉుండటానికి తల్సదు ుంప్డులు ప్పలలు కు జీవతానిన స్లభతర్ుం చేయడుం సర్వ సాధార్ణుం. ప్పలలు కు జీవతానిన స్లభతర్ుం చేయడుం దావ ర్వ, తల్సదు ుంప్డులు తమ ప్పలలు కోరికను దూర్ుం చేస్తనానర్ని ప్గహుంచలేరు, అుందువలు హకుక భావానికి ద్యహదపడుతుంది. ఉదాహర్ణకు, వారి ప్పలలు అభోర్నథ కు "నో" అని చెపి డానికి తల్సదు ుంప్డుల సాధార్ణ అసమర్తథ . ఇది చినన వయస్ి లోనే మొదలై ప్పలలుు పెదయ్యద ో కొద్దద తీప్వమవుతుంది. అరుహలైన ప్పలలు ను సృషిుంట చడానికి మరొక మార్ుంగ ఎప్పి డు జరుగుతుంది తల్సదు ుంప్డులు తమ ప్పలలు ప్ేమను కొనుగోలు చేయడానికి ప్పయతిన ుంచడుం దావ ర్వ కోలోి యిన సమయానిన లేదా డబుు ను కల్సగి ఉనన వారి అపర్వధ భావాలను భర్తతచేయడానికి ప్పయతినసాతరు. ఇుంకా, తల్సదు ుంప్డులు తమ బిడనుడ లేదా ఇతర్ తదుపరి తర్ుం కుటుంబ సభ్యో లను పాప్త కోసుం అలుంకరిుంచకుుండా తమను తాము "వార్సతవ ుం"గా చూస్కోవడానికి అనుమతిుంచినప్పి డు. తల్సదు ుంప్డులు / సీనియర్ తర్వనికి అవసర్మైన నైప్పణ్యో లు మరియు సామర్వథోల గురిుంచి కష్మైట న సుంభాష్ణలు చేయడుం ముఖో ుం.

ముంచి పని నీతి మరియుసీవాట ర్షిప్డ మైుండ్సెట్తో NxGని పెుంపుందిుంచడానికి కొనిన మార్వగలు:

 • ఆరికథ వష్యాలకు సుంబుంధిుంచిన బాధో తను ముుందుగానే సీవ కరిుంచడుంలో ప్పలలు కు సహాయుం చేయుండి - డబుు సుంపాదిుంచడుం మరియు నిర్వ హుంచడుం యొకక ప్పాముఖో తను హైలైట్ చేయుండి. కుటుంబ సభ్యో లకు ప్పయోజనుం చేకూరేు పనులకు సుంబుంధిుంచిన అలవెనుి లు, ఒక లక్ష్ో ుం కోసుం పదుప్ప చేయడుం మరియుప్పలలుు వారి ఖరుు నిర్యాణ ల యొకక పరిణ్యమాలను అనుభవుంచడానికి అనుమతిుంచడుం ముంచి డబుు నిర్వ హణ కోసుం నైప్పణ్యో లను పెుంపుందిుంచడానికి చాలాముఖో మైనవ.
 • వాో పార్వనిన కొనసాగిుంచడానికి ఏమి అవసర్మో ప్పలలు ను సుంభాష్ణలో పాల్గగనడానికి కుటుంబ సమావేశాలు ముఖో మైన అవకాశాలు. వారు పని గురిుంచి సానుకూలుంగా వనడానికి వీలు కల్సి ుంచడుం, సాఫలో ుంలో వారి గర్వ ుం మరియు కొతదాత నిన నేరుు కోవడుంలో ఆనుందుం లేదా సుంతృప్ప. త వారికి ముఖో మైనదానిన సాధిుంచడానికి, చేయడానికి లేదా పూరితచేయడానికి పనిచేసిన వారి సవ ుంత అనుభవాలకు ప్శదధమరియు
 • ప్పశుంసలు ఇవవ డుం దావ ర్వ సుంభాష్ణలో చేర్డానికి వారికి సహాయపడుండి. ∙ తరువాతి
 • తర్ుం వాో పార్ుంలోకి ప్పవేశిస్తననుందున, ఉద్యో గుం కోసుం మార్కక ట్ వలువ ఆధార్ుంగా పరిహార్ుం యొకక సూప్తానిన మొదటి నుుండి ఏర్వి ట చేయడుం చాలా ముఖో ుం. వోకిగతత అవసర్ుం కార్ణుంగా లేదా ప్ేమయొకక వోకీకతర్ణగా ఉనన త సాథయిలో చెల్సుంు చడుం వలన చేసిన పని యొకక వలువ గురిుంచి అవాసవత అవగాహన ఏర్ి డుతుంది. ఇది వాో పార్ుంపై ఆధార్పడటానిన కూడా సృషిస్ట తుంది, ఇది ఒక కుమార్కత లేదా కొడుకు వేరే చోట సుంతోష్ుంగా పని చేస్తుందని కనుగుంటే వారిని వడిచిపెటడట ుం కష్తట ర్ుం చేస్తుంది. కాలప్కమేణ్య, గణనీయుంగా ఎకుక వ చెల్సుంు చాల్స మార్కక ట్ రేట కూడా వాో పార్ుంయొకక ఆరికథ నిర్వ హణలో సమసో లకు దారితీస్తుంది.

  వాో పార్ుంలోకి ప్పవేశిుంచే కుటుంబ సభ్యో లు కుటుంబ సభ్యో లతో పాట వారి పనితీరు గురిుంచి ఫీడ్బాో క్స్ పుందడానికి సాధార్ణ మార్వగలు ఉనాన యని నిర్వధరిుంచుకోుండి. ముంచి పని నైప్పణ్యో లను పెుంపుందిుంచుకోవడానికి అతో ుంత ఉపయోగకర్మైన అభిప్పాయుంలో లక్ష్యో లను నిరేశిదుంచడుం మరియు కొలవగల ఫల్సతాల కోసుం పని చేయడుం వుంటివ ఉుంటాయి. నాన్-ఫ్యో మిలీ మేనేజర్, కో్ు అడ్వవ జర్ లేదా బిజినెస్ కోచ్ అుందిుంచిన పనితీరు సమీక్ష్లు ప్పతేో కుంగా సహాయపడతాయి.

  లాభదాయకతకు మిుంచి వాో పార్ుంలో గరివ ుంచే మూలాలను గురిుంతచడుంలో తదుపరి తర్వనికి సహాయుం చేయుండి. కసమట ర్ుకోసుం జీవన నాణో తనుమెరుగుపర్చడుం, మెరుగైన ఉతితినిత తయారు చేయడుం లేదా సమాజానికి తిరిగి ఇవవ డుం వుంటి అనిన లక్ష్యో లు పని చేయడుం, వాో పార్ుం కోసుం తాో గుం చేయడుంకూడా వలువైన ప్పయతాన నిన చేసే వలువల వోకీకతర్ణలు.

  లాభదాయకతకు మిుంచి వాో పార్ుంలో గరివ ుంచే మూలాలను గురిుంతచడుంలో తదుపరి తర్వనికి సహాయుం చేయుండి. కసమట ర్ుకోసుం జీవన నాణో తనుమెరుగుపర్చడుం, మెరుగైన ఉతితినిత తయారు చేయడుం లేదా సమాజానికి తిరిగి ఇవవ డుం వుంటి అనిన లక్ష్యో లు పని చేయడుం, వాో పార్ుం కోసుం తాో గుం చేయడుంకూడా వలువైన ప్పయతాన నిన చేసే వలువల వోకీకతర్ణలు.

  మీ కుటుంబ వాో పార్ుం హకుక ను ఎలా నిరోధిస్తుంది మరియు చిరునామాను అుందిస్తుంది? దయచేసి మీ అభిప్పాయాలను మరియుఆలోచనలనుమాతో పుంచుకోుండి

  sastry

  S.V.M. Sastry

  About the Writer

  Sri S.V.M. Sastry, now working as Senior Consultant in Parampara Family Business Institute (PFBI) was a retired General Manager of State Bank of Hyderabad. After retirement, he joined GMR group in 2004. He was instrumental in setting up Family Office which functioned as nodal point for conducting family meetings to shape the Family Constitution, the first version of which was signed by GMR Family in 2007. There after he worked with leading legal experts to create Trusts in the names of the four family branches which were given 25% of ownership share each.

  Share on

  Get your Monthly Subscriptions

  You may be interested in

  PFBI Connect

  Monthly E-zine offerings

  Know More

  Video Gallery

  Characteristics of Generative Families- Dennis Jaffe

  Know More

  Family Business Videos

  Explore The Breakout Sessions

  Know More

  Case Study

  Offering in-depth study into the business-related.

  Know More

  Become a Member

  Member will have exclusive access to
  articles / videos / expert columns

  This exclusive service is free of cost
  for a limited period of time and
  soon will become a paid service.