Insights

5 February, 2021 < Back

కుటుంబ వ్యా పారలలో ఎన్నో అనుకూలతలున్నో యి. ాపకుకుుతన కుటుంబసభ్యా లని కలుపుకొని వ్యళ్ళ నైపుణ్యా లు, శ్రమకూడగటుకుని, వ్యా పార విజయానికి దక్షతతో ఒక భవిష్ా త్ దృష్టతోు కునిచేాాు. ఎన్నో కుటుంబ వ్యా పారాలు చుంకి పాతలయజమానులు ాపింుంచ కోటికి కుడగలెత్తనా ీమమ ుంలలయాాు. విజయవుంతమైన కుటుంబ వ్యా పారాలుచాలా చనోస్థతిప నిుంచమొదలయిా నవే ఎకుు వ. Rags to Riches.

అయితే విరవ వ్యాకుుంా గా కుటుంబ వ్యా పారాలు కొనిో ామానా మైన కిష్ష ఠసమసా లని ఎదుుు ుంటాయి.ఈ సమసాలోషచాలా మటకుముందుగా ఊహుంచ దగినవ

వీటిని సమరవధ ుంతుం గా కురిష్ు రిుంచుకో లేక పోవటుం వలన్నష , అశ్రదధచేయటుం వలన్నష , అధికుంగా కుటుంబ వ్యా పారాలు ముందుతరాలకి బదిలీ కావటుంలేదు. కేవలుం 30% మొదటి తరుం నిుంచ రుండో తరానికి, అుంటే 70% కనుముగై పోలన్నో యి- తోబుటవుు ల దరలో విడిపోవటమో, మూస్థవేయటమో జుగుతోుంది . అపైమూున్నలుగో తరాలకి ఇుంకా తకుు వగా చేలలుమాులన్నో యి. 4% కుంటే న్నలుగో తరుం దాటి వెళ్ళ టుం లేదు. అుంటే 96% కుటుంబ వ్యా పారాలు 4 వ తరుం దాటటుంలేదు.

హుందీ లో అయితే ‘హవేలికా ఉమర్ ాఠ్ ాల్’ అుంటే రాజమహల్ ఆయురాాయుం అరవై ఏళ్ళళ. ాధారణుంగా రాజవుంశాలుమూడో తరుంలో చాలవరకు అుంతరిస్తావుుంటాయి.అుందుకే ఇుంగ్లషుష లో’ shirt sleeves to shirt sleeves in third generation’ అనే ామెత వచచ ుంది.మొదటి తరుంలోషచుంకి పాతలతో మొదలయిామూడొ తరుంలోచుంకి పాతలు అన వచుచ

తరతరాలుగా కొన ాగక పోవటానికి కారణ్యలు కుటుంబుం లో కలహాలు, వ్యాపారాభివృదిధకుుంటకుడటుం.

కుటుంబుంలో ఆధికుతా ుం పోువలషఎకుు వ జీతాలు, లాభాలలో వ్యటా, డివిడుంు ష త్తసుకోవటుం, కునికి అరతహ లు లేకపోయిన్న ఉద్యా గాలు జనమ హకుు గా భావిుంచటుం వుంటివి. కుటబుం ఒక జీవగశ్రగా అనిో విధాల తాా గాలు, ఉకుకృలలుఅుందిుంచే బదులుగా, ఒక గుదిబుండలాగ తయారవులుంది.

అుంతే కాకకుటుంబుం పెరిగిననుంత వేగుంగా వ్యా పారుం పెరగక పోవటుంవల, షఆదాయుం తకుు వ మనుషులు ఎకుు వ అవుతాు, ఒక కుటుంబుం పెళ్ళళ ళ్ళళ ింలలుష వలషఅనేక కుటుంబాలవతాయ

వ్యాపారాభివృదిధకి తగిన చరా లుత్తసుకోవ్యలి. వ్యా హాతమ క శ్కుణ్యళ్ళక Strategic Planningమారు ట్ లో నిలదొకుు కునేుందుకు, సుంకేతిక అభ్యా దయచరా లు వుంటివి చేకుటాులి. నైపుణికరణ Professionalization చేకుటాులి. బయటి సలహాదాుల సేవలు త్తసుకోవ్యలి.

ఇుంకో విష్యుం ఏముంటే, యాజమానా ుం ownership and managementకూడా,(single owner) ఏకైక యజమానినుుండి తోబుటువ్యల చేలలోషకి ఆతరావ త వ్యళ్ళ సుంతానుం చేలలషకకిమాులoటుంది. ఇది ఒక సుంకిష్ష తు .

ఈ విధమైన కుటుంబ, వ్యా పార -యాజమానా విష్యాలలోమాుు లు చకు గా సమరవధ ుంతుం గా నిరవ హుంచాలుంటే, కుటటుంబుంలోను, వ్యా పారుంలోనువావస్త్రకాృతమాుు లుత్తసుకు రావ్యలీ. ఇటవుంటి విధాననిో కుటుంబ పాలన్నకుదధతి family governance అుంటాు.

కుటుంబుంలో అుందు సభ్యా లుందు చరాచ వేదికలు- ఫామిలీ కౌనిి ల్, ఓనర్ి కౌనిి ల్ వుంటివి, వ్యా పారుంలోబోర్, ్ ఏరు రచుకొని --నిరయాణ లుత్తసుకొనే కుదలధ లు, నియామకాలు, పాలరలు ఏరు ుచుకోవ్యలి. ఇటవుంటి పాలన్నస్తశ్తాలు శ్కోడికరిుంచుకొని రాసుకునే విధాన శ్గుంధమేకుటుంబ రాజ్ా ుంగుం Family Constitution or Family Charter అుంటాు. శ్కుత్త కుటుంబ వ్యా పారానికి ఇటవుంటి రాజ్ా ుంగుంమారగదరిి కుం ఉుంటుంది.

మఖ్ా ుంగా వ్యరసతవ విధానుం చాల వివ్యదభూయిష్ుంు .ఇుంకా ఎన్నో సుంకిష్ష తు లతోకూుకొనో ది. ఇపుు ు తుందరేముందని కుటుంబయజమానులు వ్యయిదా వేసుాుంటాు. వ్యా పారుం కుటుంబుంలో కొనాగాలి అుంటే వ్యరసవా శ్కుణ్యళ్ళక succession planning ఎుంతతవ రగా అయితే అుంతముందుగామొదలుపెటాులి. ఈ వ్యరసతవ శ్కుణ్యలిక కుటుంబ రాజ్ా ుంగమలోనిక్షికుుంా చెయాా లి.

ఒక చెటుపాతడానికి శ్ేష్మైు న కాలుం 20 యేళ్ళ శ్కితుం. తరావ త శ్ేష్ుంు , ఇవ్యవ ళే. “Best time to plant a tree is 20 years back, next best time is today” అనే చైనీస్ ామెత ఈ సుందరభ ుంలోగుుాపెటుకోవ్యల

sastry

S.V.M. Sastry

About the Writer

Sri S.V.M. Sastry, now working as Senior Consultant in Parampara Family Business Institute (PFBI) was a retired General Manager of State Bank of Hyderabad. After retirement, he joined GMR group in 2004. He was instrumental in setting up Family Office which functioned as nodal point for conducting family meetings to shape the Family Constitution, the first version of which was signed by GMR Family in 2007. There after he worked with leading legal experts to create Trusts in the names of the four family branches which were given 25% of ownership share each.

Share on

Get your Monthly Subscriptions

You may be interested in

PFBI Connect

Monthly E-zine offerings

Know More

Video Gallery

Characteristics of Generative Families- Dennis Jaffe

Know More

Family Business Videos

Explore The Breakout Sessions

Know More

Case Study

Offering in-depth study into the business-related.

Know More

Become a Member

Member will have exclusive access to
articles / videos / expert columns

This exclusive service is free of cost
for a limited period of time and
soon will become a paid service.